LATEST UPDATES

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

Friday, 23 January 2015

Breaking News Higher & Secondary Distict Allotment List DeclAred

સમગ્ર ભરતી પ્રક્રિયા નામદાર હાઇકોર્ટમાં દાખલ થયેલ એસ.સી.એ.નં.૧૭૬૬૬/૨૦૧૪ અને એસ.સી.એ.નં.૧૨૦૩૯/૨૦૧૪ના આખરી ચુકાદાને આધીન રહેશે.માધ્‍યમિક વિભાગના શિક્ષણ સહાયકો ઉમેદવારોએ ઓનલાઇન વિકલ્‍પના આધારે ફાળવેલ જિલ્‍લામાં જીલ્લા શિક્ષણ અધિકારી દ્વારા રાખવામાં આવનાર કેમ્પ માં તા.૦૪/૦૨/૨૦૧૫ ના રોજ અસલ પ્રમાણપત્રો/ગુણપત્રકોની ચકાસણી તેમજ શાળા પસંદગી માટે હાજર થવાનું રહેશે .ઉમેદવારોએ નિયત નમુનાનું સોગંદનામું રજુ કરવાનું રહેશે.

બાહેધરી પત્ર માટે અહી ક્લિક કરો

વિષયવાર ફાળવેલ જીલ્લાની યાદી 

સરકારી ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક(Higher Secondary) શાળા
શિક્ષણ સહાયક ભરતી (ગુજરાતી માધ્યમ)

સમગ્ર ભરતી પ્રક્રિયા નામદાર હાઇકોર્ટમાં દાખલ થયેલ એસ.સી.એ.નં.૧૭૬૬૬/૨૦૧૪ અને એસ.સી.એ.નં.૧૨૦૩૯/૨૦૧૪ના આખરી ચુકાદાને આધીન રહેશે.માધ્‍યમિક વિભાગના શિક્ષણ સહાયકો ઉમેદવારોએ ઓનલાઇન વિકલ્‍પના આધારે ફાળવેલ જિલ્‍લામાં જીલ્લા શિક્ષણ અધિકારી દ્વારા રાખવામાં આવનાર કેમ્પ માં તા.૦પ/૦૨/૨૦૧૫ ના રોજ અસલ પ્રમાણપત્રો/ગુણપત્રકોની ચકાસણી તેમજ શાળા પસંદગી માટે હાજર થવાનું રહેશે .ઉમેદવારોએ નિયત નમુનાનું સોગંદનામું રજુ કરવાનું રહેશે.

બાહેધરી પત્ર માટે અહી ક્લિક કરો.

િષયવાર ફાળવેલ જીલ્લાની યાદી  

No comments:

Post a Comment